Annalen van het H.Pius X-instituut

Geschreven door Marcel Van den Broeck- foto's: Marc Verdonckt

Periode 1915-1952           Periode 1953-1986           Periode 1987-20XX

 

 

   Periode 1915-1952

21.07.1913 Goedkeuring van de onderwijzersopleiding door kardinaal Mercier.

01.10.1915

Start van de nieuwe Normaalschool in het Sint-Norbertusgesticht aan de Sint-Jorisvest met 45 leerlingen waarvan er 32 geslaagd zijn na het eerste jaar.

De Normaalschool verzorgt enkel de onderwijzersopleiding (= Lagere NormaalSchool ).
Directeur: E.H. Van der Voort, die in 1918 wordt opgevolgd door E.H. Jan Bergen

1917-1919

 

 

 

 

 

Het schooljaar wordt begonnen in het Sint-Norbertusgesticht, maar vanaf 1 oktober verhuist men naar de Minderbroedersstraat 2.

LOS (Lagere oefenschool) in de Kleine Goddaert-Antwerpen. Oefenmogelijkheden van de kandidaat-onderwijzers en kandidaat-regenten in de Minderbroedersstraat. De onderwijzers oefenden in de lagere school van de Kleine Goddaert en de regenten van het 1ste jaar gaven ook les in de Kleine Goddaert. Deze van het 2de jaar gaven les aan elkaar. Het diploma van het 1ste jaar regentaat gaf daarom ook onderwijsbevoegdheid voor het lager onderwijs.

12.06.1919

Erkenning van de Normaalschool door het ministerie.

06.1919 Eerste promotie onderwijzers studeert af. Jules Bovée was de primus inter pares.

01.10.1920

Start van het Regentaat (=Middelbare NormaalSchool of MNS) met een Letterkundige afdeling. Later uitgebreid met een Germaanse en Wetenschappelijke afdeling.

Start van het internaat.

01.10.1922 Start van het voorbereidend jaar van het Regentaat.
08.11.1928

Oprichting van het Hoger Instituut voor Opvoedkunde (HIVO).

Inwijding van de nieuwe kapel in de Minderbroedersstraat.

01.10.1941 Aanstelling van directeur E.H. Jozef De Vooght.

16.12.1944

Vernieling van de school door een V-bom. Er vallen 13 slachtoffers.
E.H. Camille Van der Plancken (1879) komt hierbij om. De lessen en het internaat gaan verder in de opgelapte gebouwen en in een gehuurde woning in de Minderbroedersstraat.

1945    Er studeren geen regenten af.
01.10.1949 Einde van het voorbereidend jaar van het regentaat.
1952  
Wet Harmel

 terug naar keuzemenu drie periodes

 

   Periode 1953-1986

28.05.1953 Eerste steenlegging hoofdgebouw Vllde-Olympiadelaan 25 te Antwerpen-Kiel door Monseigneur Van Eynde.
   
1953

Start van OSKAMINO (Oud-studenten Middelbaar Normaalonderwijs).

15.09.1953

E.H. Antoon Hasenbroekx wordt directeur in opvolging van E.H. Jozef De Vooght, die benoemd wordt tot deken van de kathedraal. Start MOS (Middelbare OefenSchool -6de moderne) in de Abdijstraat te Antwerpen.

1954-1955 Schoolstrijd (wet Collard).  grote betoging te Brussel op 26.03.1955.
19.09.1954 MOS (6de, 5de, 4de moderne) komen naar Vllde Olympiadelaan.
17.01.1955 Verhuis van Normaalschool en Regentaat naar Vllde Oympiadelaan.
01.09.1955 LOS komt in de Abdijstraat. Directeur is Emiel Van Hove. Start PMS (huidig CLB) in de Olympiadelaan.
17.11.1955 Inwijding hoofdgebouw Vllde Olympiadelaan door kardinaal van Roey.
18.03.1956 Viering 40 jaar Normaalschool

1957

 

 

 

Er is een hervorming van het Regentaat. De 3 klassieke afdelingen (Letterkundige, Germaanse en Wetenschappelijke) worden vervangen door:

 • Moedertaal - Geschiedenis
 • Moderne talen
 • Wiskunde-Fysica-Economische Wetenschappen
 • Wetenschappen-Aardrijkskunde
Start van het NSKO (Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) of de "Guimardstraat".
Collega E.H. Fred Daelemans wordt de eerste directeur-generaal.

1958

 

 

 

 

Tot het schooljaar 57-58 stond de Lagere Normaalschool volledig los van het secundair onderwijs. 
Vanaf nu krijgen de leerlingen ook het diploma van het Secundair Onderwijs (SO)

Er ontstaan 4 afdelingen:

 • Grieks-Latijnse
 • Wetenschappelijke A en B
 • Economische
De pedagogische opleiding start op het 3de jaar van de hogere cyclus SO.
29.05.1959 Schoolpactwet

1959

Naamwijziging: Katholieke Normaalschool wordt H.Pius X-instituut.
De eerste prefab wordt geplaatst.

01.09.1959 De LOS komt naar de Vllde-Olympiadelaan.
16.12.1959 Eerstesteenlegging van het MOS-gebouw.
24.04.1961 Inwijding MOS-gebouw door Monseigneur Janssens.
 

1962

 

 

Wijziging van de studierichtingen in het Regentaat:

 • Nederlands-Engels
 • Frans-Geschiedenis
 • Wiskunde-Economische Wetenschappen
 • Wetenschappen-Aardrijkskunde
 • Nederlands-Geschiedenis
1962/63 Heroprichting van het bisdom Antwerpen. Mgr.Daem woont tijdelijk in het H.Pius X-instituut
01.09.1963 E.H. Karel Raeymaekers wordt directeur.
Start van de Moderne Wiskunde in het 1ste jaar MOS. 
1964
De 2de prefab wordt geplaatst.
09.10.1965 Bal 50 jaar Normaalschool
22.05.1966

Viering 50 jaar Normaalschool

Je kan deze brochure in drie delen bekijken door hieronder aan te klikken:

deel 1

deel 2

deel 3

1966
Rik Rosiers wordt directeur PMS.
16.09.1967 Inwijding verbinding Hoofdgebouw MOS-gebouw.
01.09.1968 Rik Raeymaekers wordt directeur van de LOS.
Start Menswetenschappen. 
10.1969
Start CDV (Centrum voor Didactische Vernieuwing).
1970-1971 Wet op het hoger onderwijs. Onderwijzersopleiding wordt verlengd tot 2 jaar na de humaniora.

01.09.1971

 

Invoering VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs), maar pas één jaar later de effectieve start ervan in 4 proefscholen, waaronder Pius X.
Normaalschool en Regentaat worden HOKT (hoger onderwijs van het korte type).
Thieu Bruyninckx wordt directeur van de LOS. 
1972
Oprichting van de ARKO (Algemene raad van het Katholiek Onderwijs).
1973

Herziening van het schoolpact.

Start kunstrichting in het derde jaar.

1974
Oprichting van de RCC ( Regionale Coördinatie Commissie) en de DPCC (Diocesane Plannificatie- en Coördinatiecommissie) i.v.m.de planning van het onderwijsaanbod.
31.08.1974 Opheffing van het internaat.
Invoering van de 5-daagse schoolweek. 
23.04.1977 Viering Karel Raeymaekers 25 jaar priester.
01.09.1977 Guido Bijl wordt directeur van de LOS.

04.12.1978

  

 

 

Een gasontploffing brengt zware schade toe aan het hoofdschoolgebouw. De school blijft enkele dagen gesloten. Er is gelukkig alleen maar materiële schade.

Enkele foto's van de ravage vind je hier.

23.08.1979 PIUS X komt bij de VZW KOBA (Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen) als Inrichtende Macht.
01.10.1979 TIMB  (Technisch Instituut Maria Boodschap) 100 jaar.
1980

Oprichting scholenzones en eerste scholengemeenschappen SO (Pius X samen met Sint-Ursula)

Eerste leerjaar B wordt opgestart

01.09.1982

Afbouw 1ste graad (jaar per jaar) in Maria-Boodschap-Instituut (MBI) en Technisch Instituut Maria Boodschap (TIMB).
SO wordt gemengd.
LOS wordt gemengd.

Start Ecotechniek in de 2e graad

11.09.1982 Inwijding nieuwbouw TIMB (Abdijstraat)
1983-1984

PHO wordt gemengd.

De 3de graad gaat naar de Abdijstraat.

Eerste mini-triatlon.

1984
De laatste inwonende priester-collega verlaat de Vllde-Olympiadelaan.
01.09.1984

Fusie HPXI met TIMB (Technisch Instituut Maria Boodschap, Wittestraat).

MBI (Maria Boodschap, Jan De Voslei) wordt IHPX.

Start 3-jarige opleiding PHO.

01.09.1985 Ivo Rens wordt directeur van de LOS.
01.09.1986 Fusie HPXI met IHPX.

  terug naar keuzemenu drie periodes

 

  Periode 1987-20XX

01.09.1987
Herman de Graef wordt directeur van het H.Pius X-instituut.
Het PMS verhuist naar de Jan de Voslei. 

01.09.1989

Afsplitsing van de Middenschool (eerste 2 jaren secundair).Ludo De Caluwé wordt directeur van de middenschool.

Start van de eenheidsstructuur (1ste jaar), dus jaar per jaar verdwijnen van de VSO-structuur.

Start PUB (Publiciteit en Etalage) in het 3e jaar 

18.11.1989 Viering 75 jaar Normaalschool.
01.09.1991 Afsplitsing van de bovenbouw. Erik De Paep wordt directeur Bovenbouw.
Herman de Graef blijft directeur van het PHO. 
13.08.1992 Pius X krijgt een eigen inrichtende macht: de VZW KORAK (Katholiek Onderwijs Regio Antwerpen Kiel) als deel van de VZW DIM (Diocesane Inrichtende Machten). Dit geldt zowel voor de MS, de BB als de LS.

1995         

 

 

 

 

In gebruikneming van de nieuwe sporthal en cafetaria.
Karel de Grote Hogeschool (KDG)wordt een feit. Het is een fusie van 13 hogescholen waaronder 5 met een lerarenopleiding :

 • Wijnegem (kleuterleidster en onderwijzer)
 • Pulhof Berchem (kleuterleidster, onderwijzer en regent algemene vakken)
 • Pius X  (onderwijzer en regent algemene vakken)
 • T.I. Borgerhout (TIB) (technisch regentaat)
 • Sint-Maria Borgerhout (regentaat Plastische Opvoeding)

KDG (ook genoemd Katholieke Hogeschool Antwerpen) bestaat uit 6 departementen, namelijk:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst
 • Gezondheidszorg
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
 • Lerarenopleiding
 • Sociaal agogisch Werk

Fred Populier wordt algemeen directeur van KDG.
In wat volgt beperken we ons tot het Departement Lerarenopleiding (DLO) 

1995 is dus het einde van het Normaalonderwijs in het H.Pius X-instituut.

1995-1996

Alle vestigingen en directies blijven behouden. Door te klein aantal studenten worden wiskunde, fysica en chemie enkel op de campus Pius X aangeboden.

1996

-Afbraak 1ste prefab op Pius X.
-Wim Verlaeckt, directeur Pulhof-Berchem wordt departementshoofd  benoemd voor een periode van 4 jaar. Er komen 3 adjuncten: Herman de Graef, directeur Pius X, Frieda Geerts, opleidingscoördinator regentaat Pulhof, Lieve Desplenter, opleidingscoördinator kleuteropleiding Wijnegem. Elke adjunct wordt verantwoordelijk voor een opleiding.

1996-1997

Opleiding Kleuteronderwijs wordt samengevoegd in Wijnegem. Opleiding onderwijzers enkel in Pius X. Regentaat in Pulhof. De directeurs blijven evenwel op hun oorspronkelijke plaats. Plastische Opvoeding blijft in Sint-Maria. Het technisch Regentaat blijft in Borgerhout.

1997

-Luc Van Ongeval wordt directeur PMS.

-Departementshoofd Wim Verlaeckt besluit in overleg met het hogeschoolbestuur slechts één adjunct-departementshoofd te behouden. Het wordt Lieve Desplenter. Frieda Geerts en Herman de Graef krijgen een aantal taken en een aanvullende lesopdracht.

1997-1998

 

 

 

 

Het Regentaat wordt ten gevolge van het nieuwe decreet op de lerarenopleiding (16.04.1996) vrij grondig gewijzigd. Voortaan kan elke student in principe elke mogelijke combinatie van 3 vakken in zijn optie opnemen. Om organisatorische redenen zijn er wel enkele beperkingen. Plastische Opvoeding en Technisch Regentaat moeten voortaan gecombineerd worden met nog een ander vak. Nieuwe vakken worden ingevoerd zoals Project Algemene Vakken (PAV), Informatica en Technisch-Technologische Opvoeding. Er wordt gestart met een nieuwe opleiding namelijk Lichamelijke Opvoeding annex Bewegingsrecreatie (met een 120 nieuwe eerstejaars).
Ondertussen zijn ook nieuwe namen in gebruik genomen voor de 3 opleidingen, namelijk ILKO, ILLO, ILSO. 

1998-1999

De vestigingsplaatsen Wijnegem en Pius X worden verlaten. De opleidingen ILKO en ILLO verhuizen naar Campus Noord (Oude Steenweg Antwerpen, het vroegere Sint-Henricus). Vestiging Sint-Maria wordt eveneens verlaten. Plastische Opvoeding gaat naar Pulhof.

Dit is dus het einde van de onderwijzers- en regentaatsopleidingen in het gebouw van Pius X.

01.09.1999 In het secundair onderwijs worden opnieuw scholengemeenschappen gevormd. Wij behoren tot de schoolgemeenschap " Hoboken-Kiel-Wilrijk " (Don Bosco, Pius X, Sint-Agnes, Sint Ursula).
Later "Oscar Romero".
01.09.2002 Start van de richting Woordkunst-drama in het derde jaar
01.09.2004 Start 7e jaar PUI (Publiciteit en illustratie)
01.09.2009

Ria Smet wordt directrice van de Bovenbouw

Marleen Hillen wordt directrice van de lagere school.

Ingebruikneming van de PVR Abdijstraat

Start 7e jaar Mode en verkoop

01.09.2011

Peter Ceulemans wordt directeur Financiën en Logistiek.

Oprichting van de eerste kleuterklas. Daarmee wordt de Lagere School een Basisschool.

Sint-Ursula verlaat de Scholengemeenschap Oscar Romero.

27.03.2013

Aanleg groen dak Abdijstraat

01.09.2013

Koka treedt toe tot de Scholengemeenschap Oscar Romero.

01.09.2015

Brigitte Colassin wordt directrice van de Middenschool.

Start vierde uitbreiding van de gebouwen: nieuwe Basisschool en vaklokalen voor de Middenschool

01.01.2016

Pius X vormt één vzw, ‘KOBA Metropool’ samen met de secundaire scholen Sint-Lodewijk, Sint-Norbertus, Sint Anna, Maris Stella-Sint-Agnes, Sint-Willebrord-Heilige Familie en de basisscholen van de Pagadder.

   
 

Dit is een eerste stap tot het weergeven van de annalen van het H.PIUS X-instituut.

Nazoekwerk moet worden gedaan voor volgende toe te voegen items:

 • 1982 (?) Eerste vorming scholengemeenschappen Pius X en Sint-Ursula enerzijds en Don Bosco en Sint-Agnes anderzijds. Beide vormen dan een Scholenzone.
 • 3de prefab in Pius X
 • Containerklassen LS
 • Oudnormalistenbond (ONB)
 • ExPIX
 • OSPIA (oud-studenten Pius X Antwerpen)
 • Toneelopvoeringen
 • Rally's
 • Cult-uren
 • Muzenissen
 • Kunsttentoonstellingen
 • Filmforum
 • Schoolbals
 • Personeelsfeesten/Nieuwjaarsrecepties
 • Opendeurdagen
 • Mini-Triathlons
 • Meifeesten
 • Kampen en reizen leerlingen/studenten
 • Proclamaties
 • Ontploffing HS-cabine
 • Oorlogsjaren/oorlogsschade
 • IVOK (Instituten vrij onderwijs Kiel)
 • Verblijf van Monseigneur Daem in Pius X na heroprichting van het Bisdom Antwerpen
 • Eerste vrouwelijk personeelslid (leerkrachten / studiemeesters)
 • Tijdschriften/mededelingen (weekagenda, weekberichten, nieuwsbrief, personeelskrant,
  Samen Één en Samen Eentje, Le Canard, Klapstoel, Waterzooi, Oskamino-berichten, Jaarboek ONB, CDV-berichten,IVO, ...)
 • WIVO (Werkgroep Informatie Vernieuwing Onderwijs)
 • Bijzondere figuren (B.V. Gust Persoons, Robert Heens, Toon (Sjors) Belmans, Fred Daelemans, Jan Dictus, Flor Bol, Frans Van Duffel,...)
 • Concierge
 •  

terug naar keuzemenu drie periodes