Weetjes

072 nieuw boek van Roger Boonen

Het boek ‘Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school’ door Roger Boonen is bij de uitgeverij Garant verschenen. Roger's doorgedreven werk voor vredeseducatie resulteert al lang in opleidingen waarover je meer kan lezen in weetje 066

In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een vredescultuur onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Het bevorderen van een cultuur van de vrede is een actief proces en wordt, door de afwezigheid van het kwaad en/of geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen.
Roger Boonen wil een bijdrage leveren tot de irenologie als geesteswetenschap. Hij behandelt de problematiek van de mens- en de wereldbeelden van de samenleving: het heroïsche, Messiaanse, ascetische en harmonische mens- en wereldbeeld. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de dynamische ontwikkeling van het ‘ik’-organisme, door de verbondenheid met zichzelf, de andere(n), het andere, ofwel de natuur en de cultuur en het totale bestaan, ofwel de ‘Andere’ in een godsdienstig perspectief. Vanuit een ander perspectief komen samenlevingsmodellen en omgangsvormen in de maatschappij aan bod, zoals het racistisch of apartheidsmodel, het assimilatiemodel, het model van de multiculturaliteit, het verzuilingsmodel en het model van de interculturaliteit, met het intercultureel onderwijs als de noodzakelijke uitdaging en opdracht voor elke leerkracht.
Tenslotte houdt hij een pleidooi voor een ‘vredes-actieve’ school. Deze ‘geweldige’ school stelt in haar schoolvisie en schoolwerkplan de vredeseducatie centraal. Enerzijds door het goede te bevorderen: de ethische gezindheid en de positieve energie van de leerlingen. Anderzijds door de leerlingen zo veel mogelijk te behoeden voor en te verlossen van het kwade: de negatieve energie die veelal gepaard gaat met allerlei vormen van geweld en gewelddadigheid. Jongeren zullen er leren in ‘vrede’ te leven met zichzelf en de wereld.

Roger Boonen
doceerde algemene didactiek, intercultureel onderwijs en vredeseducatie aan het Departement Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Hij is erecoördinator VLO – Vernieuwd Lager Onderwijs, gewezen Pedagogisch Opdrachthouder van het bisdom Antwerpen en erehoofdredacteur van het pedagogische tijdschrift School- en klaspraktijk. Hij heeft diverse pedagogisch-didactische publicaties op zijn naam. Hij is initiatiefnemer en coördinator van de meerjarige Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties.

Voor meer informatie over het boek, klik hier.