Weetjes

098 Twee boeken over de lessen van A. T'Jampens in het HIVO

Beste,

Naast de opleiding tot onderwijzer of regent, kon men in de gebouwen aan de VIIde olympiadelaan ook het ‘hoger instituut voor opvoedkunde’ of het zogenoemde HIVO volgen. Een aantal leraars van de normaalschool gaven in dit HIVO eveneens les. De cursussen filosofie werden er van 1957 tot 2000 gegeven door André T’Jampens (1922/2007), charismatische ex-pastoor van Ouwegem. Sommigen van jullie hebben hem nog als collega gekend. Hij was 78 jaar toen hij er zijn laatste les gaf. Wat hem zo uniek maakte, waren niet alleen zijn enorme belezenheid, zijn verregaande inzichten in vele levensproblemen, maar vooral het feit dat hij als een echte “Ebed Jahweh” de kwalen (kanker, ischias, diabetes…) van zijn medemens op zich kon nemen. Die medemens herstelde, en dit op een opvallende wijze, en meestal tot grote verbazing van de medische wereld. In de meest letterlijke zin van het woord was hij er dan zelf behoorlijk ziek van, maar hij genas, en genas sneller dan jan modaal. Hij hielp de mensen altijd belangeloos en “zonder onderscheid des persoons”. “Er is een probleem en dat moet opgelost worden” zo stelde hij het, en dit onafhankelijk van de levensovertuiging van de mens die moest geholpen worden. Hij zei steeds dat de energie, vereist voor de genezing, van de Triniteit kwam.

In al die jaren tikte hij voor het HIVO meer dan tienduizend (!) cursusbladzijden bij elkaar. Maar ook schreef hij heel wat andere teksten m.b.t. zijn pastorale taak. Dit alles, en nog meer, vinden jullie op de website ‘homoreligiosus.be’

Ikzelf volgde zijn lessen gedurende 30 jaar en was geboeid door zijn visie op religie. Ik zou het betreurd hebben moesten zovele van zijn inzichten hierover verloren gaan. Dus vatte ik dat alles samen in een boek, getiteld: De ‘Homo religiosus’, religie als ervaarbare werkelijkheid.
Wellicht zijn er onder de senioren van Pius X, mensen die hiervoor belangstelling hebben.
Wie het wenst, vindt enige informatie op volgende link:
http://www.mens-en-cultuur-uitgevers.be/eigen-beheer/homo-religiosus/
of op
http://boeken.rotaspel.be

Kort voor zijn dood vroeg André T’Jampens me met aandrang om zijn kijk op de logica neer te schrijven. Hij bezorgde me hiervoor een aantal teksten. Zoals vele van zijn oud-cursisten ondervonden, beleefde hij de christelijke religie vanuit een energetisch, helend en mantisch perspectief. Zo brengt deze religie ‘waarheid’ betreffende onszelf en de werkelijkheid aan het licht.
Maar dit laatste doet ook Logica, zij het dan op haar specifieke wijze. “Ordo ducit ad Deum”, “orde leidt tot God” zo stelde Sint-Augustinus het reeds. Met het beamen der denkwetten “wat is, is” en "wat zo is, is zo” mag duidelijk zijn dat natuurlijke logica impliciet ook verband houdt met het geweten. Wie logisch geldig redeneert, redeneert tevens gewetensvol. En omgekeerd is gewetensvol te werk gaan eveneens een logische kwestie. Logica maakt ons niet alleen meer bewust van onze onbewuste neigingen en vooropstellingen, maar brengt ons, ja dwingt ons eveneens tot een gewetensvol handelen. Vandaar haar verband met de christelijke religie. Het boek 'De elementen van natuurlijke logica' wil dit alles uitvoerig toelichten.

Wie het wenst, vindt verdere info op:
http://www.mens-en-cultuur-uitgevers.be/eigen-beheer/elementen-van-natuurlijke-logica/
of op
http://boeken.rotaspel.be

vriendelijke groet,
Walter Kenens