Raeymakers Jos

° 28.03.07 Hamont

† 22.02.1977 Brasschaat

Secretaris, studiemeester-opvoeder


Jos Raeymakers behaalde het diploma van regent wiskunde aan de Katholieke Normaalschool van Antwerpen. Hij gaf echter tijdens heel zijn loopbaan les in het lager onderwijs aan het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. Toen hij daar op rust gesteld werd, trok Directeur Hasenbroekx hem aan om secretaris te worden op het H. Pius X-Instituut in Antwerpen.
Aan de VIIe Olympiadelaan 25 was hij in de jaren ’60 een hoog gewaardeerd man. Hij organiseerde heel de administratie, waar hij alles over wist. Ministeriële rondschrijvens, koninklijke besluiten, het staatsblad kenden voor hem geen geheimen. Collega’s van andere scholen, directeurs en directrices kwamen bij hem hun licht opsteken om inlichtingen te vragen. Rustig, onopvallend en bescheiden vervulde hij zijn secretariaatstaak, daarbij geholpen door Leo Lauwers en André Claes.

Nadat Directeur Antoon Hasenbroekx in 1964 opgevolgd was door Karel Raeymaekers, kwam er een einde aan de loopbaan van Jos Raeymakers op het secretariaat. Toch bleef hij nog een hele tijd bij de school betrokken, nu op de Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering.

Jos Raeymakers was gehuwd met Leona Van Bouwel. Zij hadden vijf kinderen, van wie de tweede oudste, Ludo, in 1962 het regentaatsdiploma moderne talen behaalde op het H. Pius X-Instituut en een loopbaan uitbouwde in het onderwijs. In zijn woonplaats Sint-Mariaburg was Jos Raeymakers een graag geziene figuur, heel actief betrokken bij het parochieleven. Hij had nog één broer priester en twee zusters die in het klooster traden. In Sint-Mariaburg gebruikte Jos zijn organisatorische talenten als voorzitter van de Kerkfabriek en het Parochiaal Verbond.